Fraudynamics:


  1. OpsommingstekenConsultancy op het terrein van fraudeaanpak bij financiële instellingen.

  2. OpsommingstekenInterim management voor afdelingen die zich bezighouden met integrity, fraude- en schadelastbeheersing.
“Dynamiek bij de aanpak van verzekeringsfraude”


Volgens het Verbond van Verzekeraars is fraude een kostenpost die de premiebetalers in Nederland jaarlijks zo’n 900.000.000,- euro kost. De inschatting is dat elk gezin per jaar om en nabij 150,- euro te veel premie betaalt als gevolg van (opzettelijk) misbruik van verzekeringen. Hoewel er al veel initiatieven door de bedrijfstak zijn genomen om verzekeraars te ondersteunen bij de aanpak van fraude en er tal van leveranciers ondersteunende tools bieden blijven de uiteindelijke resultaten van die gezamenlijke inspanningen nog uiterst mager.


De oorzaak is gelegen in het feit dat “het cement” ontbreekt tussen alle geboden losse bouwstenen en dat fraude nog onvoldoende als special “RiskManagement” (Solvency II) of nog niet als een “businesscase” wordt gezien.


In de visie van Fraudynamics is de aanpak van (verzekerings-)fraude een materie die zich leent voor een transparante businesscase, waarbij elke geïnvesteerde euro in een veelvoud kan worden terugverdiend. Dat is vervelend voor fraudeurs, maar prettig voor verzekeraars en de premiebetalers van wie ze de belangen mogen behartigen. Fraudynamics brengt voor uw organisatie in kaart wat de mogelijkheden zijn om de aanpak van verzekeringsfraude naar een hoger plan te tillen op basis van een op uw organisatie toegesneden advies. Indien er naast advies ook behoefte is aan ondersteuning bij het ter hand nemen van de aanbevelingen kan Fraudynamics hierbij ondersteunen.
“Voor fraude bij schadeverzekeringen betaalt  een gezin in Nederland ongeveer 150 euro te veel premie per jaar. Ondanks de inspanningen van financiële instellingen om het fraude probleem bij de kop te pakken lijken de uiteindelijke resultaten tegen te vallen. Fraudynamics ondersteunt uw organisatie bij het vertalen van intenties in ambities en resultaten”.